Obchodné podmienky

upravujúce právne vzťahy v oblasti predaja a dodávky nábytku vyrábaného na mieru a v oblasti služieb a prác týkajúcich sa interiérového dizajnu a vizualizácie

Vymedzenie základných pojmov a definície

(A)   Akceptácia je akceptovanie finálnych podmienok Objednávky Kupujúcim. Kupujúci je povinný akceptovať Predávajúcemu Konečnú cenu, ako aj ostatné údaje podľa bodu 3.7týchto VOP.

(B)    Cenník vyjadruje aktuálne ceny Predávajúceho za jednotlivý Tovar a za jednotlivé poskytované služby a práce.

(C)    Dotknutá osoba je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v rozsahu tých osobných údajov, ktoré sa netýkajú identity podnikateľa (napr. osobný email, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu odlišná od miesta podnikania zapísaného v príslušnom registri a pod.).

(D)   Elektronická komunikácia predstavuje komunikáciu medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom emailu alebo faxu. Telefonická komunikácia sa považuje za elektronickú komunikáciu iba v prípade, ak to tieto VOP alebo Zmluvná dokumentácia pripúšťajú.

(E)    Konečná cena je cena, ktorá bola dohodnutá buď (i) na základe (za)merania a obhliadky miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác alebo (ii) priamo v Objednávke, ak sa nevykonáva (za)merania a obhliadka miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, a predstavuje konečnú kúpnu cenu za Tovar a/alebo cenu za Služby a práce. Konečná cena sa môže od Predbežnej ceny líšiť iba na zaklade zamerania miesta, kam je Tovar určený (na základe ktorého boli namerané iné hodnoty ako tie, ktoré boli Predávajúcemu oznámené pri Objednávke Tovaru a/alebo Služieb a prác); Konečná cena sa v takomto prípade môže navýšiť maximálne o 10% oproti Predbežnej cene. V prípade, ak Kupujúci požaduje dodatočné zmeny Objednávky v čase, kedy je ešte možné takéto zmeny vykonať, tak Konečná cena sa upraví podľa požadovaných zmien, pričom túto Konečnú cenu musí Kupujúci akceptovať.

(F)    Kupujúci je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je dodanie alebo predaj Tovaru a/alebo poskytnutie a vykonanie Služieb a prác. Kupujúci je konečným užívateľom Tovaru. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba, vzťahujú sa na ňu príslušnú zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.

(G)    Kúpna cena je cena dohodnutá ako Konečná cena za Tovar.

(H)   Občiansky súdny poriadok je zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

(I)     Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

(J)     Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(K)   Objednávka je vyhotovená na základe požiadaviek Kupujúceho ako podklad pre určenie Predbežnej ceny Tovaru a/alebo Služieb a prác a pre vykonanie následného presného (za)merania a obhliadku miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác. Objednávka má povahu (i) písomnej objednávky alebo (ii) elektronickej objednávky prostredníctvom emailu. Objednávka musí čo najpresnejšie vymedzovať Tovar a/alebo Služby a práce, ktoré má Predávajúci Kupujúcemu dodať a/alebo poskytnúť. Presný obsah Objednávky a jej náležitosti sú bližšie špecifikované v týchto VOP.

(L)    Oznámenie je akékoľvek oznámenie informácie alebo zmeny druhej Zmluvnej strane, výpoveď, odstúpenie od zmluvy, zaslanie výzvy, upomienky alebo faktúry podľa týchto VOP alebo Zmluvnej dokumentácie.

(M)  Predávajúci je právnická osoba DIVENDOOR, s.r.o., sídlo: Šaštínska 8, 841 04 Bratislava, IČO: 31 382 517, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7818/B, DIČ: 2020346526, IČ DPH: SK2020346526, číslo účtu: SK54 7500 0000 0008 0210 6333, vedený v banke ČSOB, a.s., ktorý dodáva a predáva Tovar a/alebo poskytuje a vykonáva Služby a práce.

(N)   Predbežná cena je cena, ktorá je predbežne stanovená pri Objednávke Tovaru a/alebo Služieb a prác. Predbežná cena sa môže líšiť od Konečnej ceny, ktorá bude upresnená po príslušnom presnom (za)meraní a obhliadke miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác.

(O)   Prevádzkovateľ je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci.

(P)    Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajceho a Kupujúceho pri Reklamácii Tovaru a služieb a prác v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaného Tovaru a Služieb a prác, vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačným poriadkom Predávajúci zároveň informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v mieste podnikania Predávajúceho a je zverejnený na jeho internetovej stránke www.divendoor.sk. Momentom uzatvorenia Zmluvy Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom.

(Q)   Reklamácia je písomný podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Kupujúci domáha práva a nároku vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru a/alebo poskytnutých služieb a prác a/alebo práva a nároku vyplývajúceho zo Záruky poskytnutej Predávajúcim, pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Kupujúci postupuje v prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku a Záručných podmienok. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.

(R)    Služby a práce sú všetky služby a práce vykonávané v súvislosti s Tovarom Predávajúceho, a to najmä, ale nielen, inštalácia, úprava, údržba, oprava alebo demontáž na základe Objednávky alebo Reklamácie v Záručnej dobe, ako aj ďalšie služby a práce, t.j. interiérové návrhy (interiérový dizajn) a vizualizácie poskytované Predávajúcim pre Kupujúceho na základe jeho požiadaviek v písomnej alebo elektronickej forme, ktoré Predávajúci Kupujúcemu poskytol a s ktorých poskytnutím a vykonaním Predávajúci súhlasil.

(S)    Tovar je produkt - nábytok na mieru alebo iný nábytok podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho, ktorý Predávajúci predáva a dodáva Kupujúcemu podľa požiadoviek Kupujúceho, a ktorý je vo vlastníctve Predávajúceho. Produkty Predávajúceho sa môžu podľa jeho uváženia a v súlade s týmito VOP meniť.

(T)    Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezáviseli od vôle Zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že by s nimi Zmluvná strana počítala v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie Tovaru ako napr.: štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i..

(U)   Zákona o ochrane osobných údajov je zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

(V)    Záloha za Tovar je, keď Kupujúci je povinný po vyhotovení a doručení Objednávky a pred zameraním Tovaru zaplatiť Predávajúcemu vopred 60 % Predbežnej ceny (v prípade ak sa podľa týchto VOP nevykonáva (za)meranie a obhliadka miesta, kam je Tovar určený, tak 60% Konečnej ceny), a to v hotovosti do pokladne Predávajúceho, priamym vkladom, resp. bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platobnou kartou akceptovatenou Predávajúcim.

(W)  Záloha za Služby a práce znamená, že v prípade, ak je predmetom Objednávky vykonanie Služieb a prác, tak je Kupujúci povinný po vyhotovení a doručení Objednávky zaplatiť Predávajúcemu vopred 50 % Predbežnej ceny (v prípade ak sa podľa týchto VOP nevykonáva (za)meranie a obhliadka miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, tak 50% Konečnej ceny), a to v hotovosti do pokladne Predávajúceho, bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo platobnou kartou akceptovatenou Predávajúcim.

(X)    Záručná doba je doba, počas ktorej Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Záruku, a ktorá začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim alebo vykonaním Služieb a prác, pokiaľ Záručné podmienky neustanovujú inak.

(Y)    Záručné podmienky predstavujú podmienky, za ktorých Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Záruku na Tovar a Služby a práce a za ktorých môže Kupujúci uplatňovať svoje práva vyplývajúce zo Záruky. Záručné podmienky taktiež upravujú postup pri zaobchádzaní s Tovarom, jeho inštaláciu a údržbu, ktorých dodržiavanie je Kupujúci povinný zachovávať v záujme uplatnenia Záruky.

(Z)    Záručný list je dokument, t.j. faktúra a dodací list, ktorý je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu.

(AA)           Záruka je zodpovednosť Predávajúceho za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby po prevzatí Tovaru alebo vykonaní Služieb a prác, t.j. v Záručnej dobe. Predávajúci poskytuje Záruku v súlade s Občianskym zákonníkom. Pravidlá a rozsah poskytnutej Záruky sú bližšie upravené v Reklamačnom poriadku, Záručných podmienkach a Záručnom liste.

(BB)Zmluvná dokumentácia predstavuje súhrn všetkých dokumentov, ako aj iných dojednaní vykonaných a dohodnutých v písomnej, faxovej, elektronickej alebo inej forme, ktoré tvoria právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä, ale nielen tieto VOP, Objednávkový list, Reklamačný poriadok, Záručné podmienky,.

(CC)Zmluvné strany / Zmluvná strana sú/je Predávajúci a Kupujúci alebo ekvivalentné pojmy či označenia jednotlivých strán v závislosti od typu a predmetu Zmluvy a zmluvného vzťahu alebo ich právni nástupcovia.

(DD)           Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva alebo zmluva o dodávke Tovaru uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Tovar a/alebo Služby a práce na základe Objednávky Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť cenu za Tovar a/alebo Služby a práce podľa platného Cenníka. Zmluvou sa tiež rozumie akákoľvek iná zmluva, ktorej predmetom je dodanie a predaj Tovaru Predávajúceho alebo poskytnutie a/alebo vykonanie Služieb a prác. Ak nebola uzatvorená žiadna predchádzajúca zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, za kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dodávke Tovaru sa tiež považuje Záväzná objednávka Tovaru.

1         Úvodné ustanovenia

1.1    Predávajúci vydáva tieto VOP za účelom upravy vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti kúpy a predaja Tovaru, t.j. nábytku na mieru podľa požiadoviek Kupujúceho a poskytovanie Služieb a prác v oblasti interiérového dizajnu a vizualizácie.

1.2    Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy a Objednávky, ktoré Predávajúci uzatvára alebo uzatvoril s fyzickou osobou, s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou - podnikateľom za účelom akéhokoľvek dodania Tovaru alebo Služieb a prác.

1.3    Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, Zmluvou, Objednávkovým listom, platným Cenníkom, pokynmi Predávajúceho, s ktorými bol Kupujúci oboznámený, ostatnou Zmluvnou dokumentáciou a pokiaľ niečo nie je týmito dokumentmi a pokynmi upravené, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

2         Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

2.1    Okrem už práv uvedených v týchto VOP má Predávajúci právo najmä odmietnuť návrh na uzatvorenie Zmluvy s Kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu.

2.2    Predávajúci je povinný:

a.   po nadobudnutí účinnosti Zmluvy dodávať Tovar a/alebo Služby a práce objednané na základe Objednávkového listu a na základe pokynov Kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi a riadne a včas,

b.   predkladať Kupujúcemu prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie Tovaru a Služieb a prác, pokial' z ich povahy nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné; na požiadanie Kupujúceho poskytovať aj podrobné údaje o jednotlivých Službách a prácach,

c.    informovať Kupujúceho o zmenách VOP, platného Cenníka, Reklamačného poriadku ako aj ďalších dokumentoch a skutočnostiach podstatných pre plnenie podmienok zo Zmluvy.

2.3    Okrem už práv uvedených v týchto VOP má Kupujúci právo:

a.   na dodanie Tovaru a poskytnutie Služieb a prác v rozsahu dohodnutom v Zmluve, v Objednávkovom liste a za cenu podľa platného Cenníka, a to na území Slovenskej republiky,

b.   na bezplatné odstránenie vád Tovaru a poskytnutých Služieb a prác, ktoré nezavinil, a za ktoré zodpovedá Predávajúci podľa platných právnych predpisov alebo ktoré si Kupujúci oprávnene uplatňuje v rámci Reklamácie v Záručnej dobe,

c.    byť informovaný o všetkých zmenách VOP, platného Cenníka, Reklamačného poriadku ako aj ďalších dokumentoch a skutočnostiach podstatných pre plnenie podmienok zo Zmluvy,

d.   právo žiadať od Predávajúceho podrobné vyúčtovanie Tovaru a Služieb a prác a podrobné údaje o jednotlivých výkonoch, pokial' z ich povahy nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné.

3         Objednávka tovaru a Služieb a prác

3.1    Kupujúci si objednáva Tovar a Služby a práce od Predávajúceho prostredníctvom Objednávky, a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Iný spôsob objednania Tovaru a Služieb a prác je možný iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

3.2    Kupujúci najprv uskutoční u Predávajúceho Objednávku osobne v písomnej forme na prevádzke Predávajúceho alebo v elektronickej forme prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu atrium@divendoor.sk, tpd@divendoor.sk, info@divendoor.sk, vyroba@divendoor.sk. Kupujúci je oprávnený vykonať Objednávku aj telefonicky na telefónnom čísle: +421 903 776 114 (tpd), +421 911 776 114 (atrium), +421 903 772 015 (veľkoobchod). V prípade, že je Objednávka uskutočnená telefonicky, je potrebné Objednávku potvrdiť prostredníctvom emailu zaslaného na  vyššie uvedené emailové adresy alebo osobne na prevádzke Predávajúceho najneskôr do 7 (slovom: siedmich) dní od telefonickej Objednávky.

3.3    Kupujúci si môže telefonicky overiť doručenie a stav svojej Objednávky na telefónnom čísle: +421 903 776 114 (tpd), +421 911 776 114 (atrium), +421 903 772 015 (veľkoobchod). alebo prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu atrium@divendoor.sk, tpd@divendoor.sk, info@divendoor.sk, vyroba@divendoor.sk.

3.4    Na základe Objednávky je Kupujúcemu stanovená Predbežná cena. Kupujúci je povinný po doručení Objednávky a pred zameraním Tovaru zaplatiť Predávajúcemu Zálohu za Tovar a/alebo Zálohu za Služby a práce. Zaplatením Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby a práce sa Objednávka považuje za záväznú a zároveň sa to považuje za uzatvorenie Zmluvy.

3.5    Po zaplatení Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby vykoná Predávajúci u Kupujúceho (za)meranie a obhliadku miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác a zároveň oznámené predbežné dodanie a montáž Tovaru a/alebo vykonanie Služieb a prác. Kupujúci je povinný byť prítomný pri zameraní a obhliadke miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, alebo je povinný zabezpečiť osobu, ktorá je oprávnená sprístupniť takéto miesto a prijímať zmeny Objednavky. Táto osoba musí byť plne spôsobilá na právne úkony.

3.6    Miesto, kam je Tovar určený musí byť pred jeho zameraním pripravené tak, aby po zameraní už neboli vykonávané žiadne stavebné úpravy, ktoré by zmenili rozmery tohto miesta, najmä musí byť položená podlaha (parkety / koberec / kachličky), nasadené zárubne; a miesto musí byť vypratané a pripravené na zameranie z každej strany.

3.7    Na základe (za)merania a obhliadky podľa bodu 3.5týchto VOP bude Kupujúcemu prostredníctvom emailu alebo priamo na prevádzke Predávajúceho Kupujúcemu oznámené nasledovné:

a.   Konečná cena spolu s finálnym rozpočtom,

b.   spôsob platby a výška čiastky na doplatenie zvyšnej časti Konečnej ceny,

c.    dátum dodania a montáže,

d.   miesto dodania.

K uvedeným údajom sa vyžaduje ich Akceptácia Kupujúcim.

3.8    V prípade, ak u Kupujúceho nebude vykonané žiadne (za)meranie a obhliadka miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác, vyhotoví sa Objednávka s Konečnou cenou. Kupujúcí je v takomto prípade povinný zaplatiť po vyhotovení a doručení Objednávky s Konečnou cenou Zálohu za Tovar a/alebo Zálohu za Služby. Pre tento prípad, zaplatením Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby a práce sa Objednávka považuje za záväznú a zároveň sa to považuje za uzatvorenie Zmluvy. Kupujúcemu budú súbežne s Objednávkou alebo najneskôr do 5 (slovom: piatich) dní oznámené všetky údaje podľa bodu 3.7týchto VOP, pričom sa vyžaduje ich Akceptácia zo strany Kupujúceho.

3.9    Bez Akceptácie nie je možné dodanie Tovaru a/alebo Služieb a prác. Kupujúci je povinný vykonať Akceptáciu bezodkladne, v opačnom prípade Predávajúci neručí za dodržanie stanovených termínov a je oprávnený ich prispôsobiť podľa aktuálnych možností.

Objednávka tovaru

3.10Objednávka, ktorou sa objednáva Tovar obsahuje nasledovné náležitosti:

a.   meno a priezvisko / Obchodné meno Kupujúceho,

b.   email Kupujúceho (ak Kupujúci chce komunikovať aj prostredníctvom emailu),

c.    trvalé bydlisko / sídlo/ miesto podnikania Kupujúceho,

d.   špecifikáciu druhu / typu, množstva objednávaného Tovaru,

e.   predbežný termín zamerania a obhliadky miesta dodania Tovaru a/alebo Služby a práce,

f.       predbežný termín dodania a montáže,

g.   spôsob odberu Tovaru,

h.   miesto dodania Tovaru,

i.        Predbežnú alebo Konečnú cenu,

j.        dohodnutý spôsob platby,

k.   meno, priezvisko, bydlisko / pracovisko, telefonický kontakt, email, prípadne fax na osobu oprávnenú vybavovať objednávku Tovaru v mene Kupujúceho.

Objednávka Služieb a prác

3.11Objednávka, ktorou sa objednávajú Služby a práce obsahuje nasledovné náležitosti:

a.   meno a priezvisko / Obchodné meno Kupujúceho,

b.   email Kupujúceho (ak Kupujúci chce komunikovať aj prostredníctvom emailu),

c.    trvalé bydlisko / sídlo / miesto podnikania Kupujúceho,

d.   špecifikáciu druhu / typu, množstva Tovaru, v súvislosti s ktorým majú byť vykonané Služby a práce alebo čo najbližšiu špecifikáciu iných Služieb a prác,

e.   údaj, či ide o Reklamáciu v Záručnej dobe,

f.       predbežný termín vykonania Služieb a prác,

g.   miesto vykonania Služieb a prác,

h.   meno, priezvisko, bydlisko / pracovisko, telefonický kontakt, email, prípadne fax na osobu oprávnenú vybavovať konkrétnu objednávku v  mene Kupujúceho.

3.12Predávajúci odlišuje Objednávku Služieb a prác, ktorá má byť (i) vykonaná ako Reklamácia v Záručnej dobe (ii) od Objednávky Služieb a prác, ktorá má byť spoplatnená podľa Cenníka. Predávajúci ma tiež právo poskytnúť vykonanie Služieb a prác bezplatne alebo v rámci Kúpnej ceny Tovaru.

3.13Pri objednávke Služieb a prác, ktorá má byť vykonaná ako Reklamácia v Záručnej dobe, Predávajúci a Kupujúci postupujú podľa Reklamačného poriadku. Veci neupravené Reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami týchto VOP, ktoré popisujú objednávanie a vykonávanie Služieb a prác.

4         Kúpa tovaru, nadobudnutie a výhrada vlastníctva, nebezpečenstvo škody

Kúpa tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1    Zmluva, ktorej predmetom je kúpa, predaj a dodávka Tovaru a ktorá spĺňa všetky náležitosti stanovené pre Objednávku Tovaru podľa týchto VOP, nadobúda účinnosť dňom zaplatenia Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby. V prípade, ak je Zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak.

4.2    Doručenie Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu predstavuje návrh na uzatvorenie Zmluvy.

NADOBUDNUTIE A VÝHRADA VLASTNÍCTVA

4.3    Ak k dodaniu Tovaru dôjde pred úhradou celej Kúpnej ceny, Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až okamihom úhrady celej Kúpnej ceny za dodaný Tovar.

4.4    Tovar zostáva až do úplného uhradenia Kúpnej ceny vo vlastníctve Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje Tovar, ktorý je vo vlastníctve Predávajúceho a primeraným spôsobom skladovať a chrániť pred poškodením, znehodnotením, zničením alebo krádežou.

4.5    Kupujúci je povinný až do doby, kým sa stane vlastníkom Tovaru na svoje náklady Tovar udržiavať v riadnom stave a chrániť ho pred poškodením. V prípade akéhokoľvek poškodenia Tovaru alebo jeho znehodnotenia je Kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Predávajúcemu.

4.6    V prípade, že Kupujúci, ktorý nenadobudol k Tovaru vlastnícke právo Tovar poškodí, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opravou a/alebo poškodením Tovaru. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4.7    Kupujúci je vždy povinný zaobchádzať s Tovarom šetrne a Tovar používať len na účel, na ktorý je určený, v súlade s účelom jeho využitia, návodom na používanie, s pokynmi Predávajúceho a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

4.8    Bez ohľadu na moment nadobudnutia vlastníckeho práva k Tovaru, na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare v momente jeho prevzatia.

4.9    Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

5         Vykonávanie služieb a prác

5.1    Predávajúci vykonáva všetky Služby a práce v súvislosti s Tovarom, ktorý predáva alebo predal Kupujúcemu.

5.2    Predávajúci vykonáva Služby a práce len na území Slovenskej republiky.

5.3    Predávajúci vykoná Služby a práce v termíne schválenom Akceptáciou. V prípade, ak je predmetom vykonania Služieb a prác výmena náhradného dielu, ktorý nie je skladom alebo ktorý musí byť vyrobený a/alebo dodaný, Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu vykonania Služieb a prác a je oprávnený prispôsobiť termín vykonania Služieb a prác schválený Akceptáciou podľa stanoviska výrobcu Tovaru o termíne dodania náhradného dielu. Predávajúci je povinný Kupujúceho vopred informovať o nedodržaní termínu vykonania Služieb a prác schválenom Akceptáciou a oznámiť mu nový termín alebo lehotu, v ktorej práce vykoná.

5.4    Za dopravu za vykonaním Služieb a prác je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu cenu podľa Cenníka a Kupujúci sa zaväzuje za dopravu za vykonaním Služieb a prác zaplatiť, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6         Dodanie a prevzatie tovaru

Dodanie tovaru

6.1    Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar na miesto schválené Akceptáciou. Miestom dodania Tovaru môže byť bydlisko, sídlo, miesto podnikania, prevádzkáreň Kupujúceho alebo akékoľvek iné miesto na území Slovenskej republiky určené Kupujúcim.

6.2    Predávajúci doručuje Tovar na miesto určené Kupujúcim sám.

6.3    Tovar je dodaný riadne a včas v momente, kedy bude dodaný na miesto schválené Akceptáciou a prevzatý Kupujúcim. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a prevziať bezvadný Tovar, v opačnom prípade sa dostáva do omeškania.

6.4    Dodacie doby Tovaru sú podmienené včasnými dodávkami Tovaru výrobcom Tovaru, a to najmä v prípade Tovaru, ktorý nie je skladom u Dodávateľa, alebo ktorý nie je obvykle skladom vzhľadom na jeho osobitný charakter.

6.5    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od časti Zmluvy, ktorá nebola zo strany Predávajúceho riadne a včas splnená, pokiaľ bol presný alebo približný termín dodania odsúhlasený oboma Zmluvnými stranami a k nesplneniu prišlo zavinením Predávajúceho, a to ani po opakovanej výzve Kupujúceho o dodania Tovaru v náhradnom termíne alebo v dodatočnej lehote navrhnutej Predávajúcím.

6.6    V prípade, ak Predávajúci nebude schopný dodať Tovar v dohodnutom termíne z dôvodov Vyššej moci, termín dodania Tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania pôsobenia Vyššej moci. Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu dôvody Vyššej moci spolu s oznámením približného možného termínu dodania Tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku Vyššej moci stane plnenie Predávajúceho úplne nemožným, jeho povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu zaniká a zaniká i záväzok zo Zmluvy. Túto skutočnosť oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomne s uvedením dňa zániku záväzku z tohto dôvodu.

6.7    Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o približnom termíne dodania Tovaru pri jeho (za)meraní a dohodnúť termín montáže Tovaru. V prípade zmeny dodania Tovaru a jeho montáže je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho.

6.8    Ak má Predávajúci podľa Objednávky dodať Kupujúcemu viacero Tovaru, môže Predávajúci v lehote termínu dodania dodávať jednotlivé Tovary aj postupne podľa dohody s Kupujúcim.

6.9    Za dopravu a dodanie Tovaru je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu cenu podľa Cenníka a Kupujúci sa zaväzuje za dopravu, dodanie Tovaru zaplatiť, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10Pokiaľ Predávajúci nemôže Tovar na dohodnutom mieste dodania odovzdať Kupujúcemu z dôvodu, že tento neposkytol potrebnú súčinnosť, Predávajúci je oprávnený opakovane účtovať Kupujúcemu dopravu a dodanie Tovaru podľa Cenníka.

6.11Spolu s dodaním Tovaru Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru aj:

a.   dodací list,

b.   faktúru, ak nebude vystavená neskôr v spojení s viacerým dodaným Tovarom,

c.    všetky prípadné ostatné doklady a listiny patriace k Tovaru.

Prevzatie tovaru

6.12Kupujúci alebo osoba oprávnená preberať za neho Tovar, preberá Tovar na základe podpisu na dodacom liste, prípadne na doklade o hotovostnom nákupe alebo na faktúre. Kupujúci podpisom potvrdzuje, že mu bol dodaný správny a bezvadný Tovar, čo do množstva, akosti a vyhotovenia a zároveň potvrdzuje, že dodaný Tovar nejaví známky viditeľných závad a poškodení.

6.13Ak Kupujúci pri preberaní Tovaru zistí jeho nekompletnosť, poškodenie, vadu alebo zámenu, je povinný písomne zaznamenať zistené závady do dodacieho listu a písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie s uvedeným číslom zásielky uplatniť Reklamáciu najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru, inak sa dodanie Tovaru považuje za kompletné a bez závad.

6.14Potvrdením prevzatia Tovaru nie sú dotknuté iné oprávnené nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu skrytých závad alebo nefunkčnosti Tovaru. Oprávnené nároky si môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.15Nepodpísanie dodacieho listu zo strany Kupujúceho alebo odmietnutie jeho podpísania zo strany Kupujúceho bez náležitého dôvodu, nemá vplyv na riadne dodanie Tovaru, pokiaľ Predávajúci dodržal svoje povinnosti zo Zmluvy týkajúce sa dodania Tovaru.

7         Zmena tovaru a servisných služieb a prác

7.1    Predávajúci je oprávnený úplne alebo čiastočne upraviť, zmeniť alebo zrušiť rozsah, vlastnosti alebo predaj niektorého Tovaru alebo poskytovanie Služieb a prác. Predávajúci je takisto oprávnený upraviť podmienky predaja Tovaru alebo poskytovania niektorých Služieb a prác v osobitných podmienkach (ďalej len ako „Zmena tovaru a podmienok“).

7.2    Informáciu o Zmena tovaru a podmienok a dátume účinnosti takejto zmeny zverejní Predávajúci minimálne 15 (slovom: pätnásť) dní vopred.

8         Ceny tovaru a servisných služieb a prác

8.1    Ceny Tovaru a Služieb a prác sú účtované podľa Cenníka Predávajúceho platného v čase Akceptácie. Cenník je zverejnený na internetovej stránke a/alebo prevádzke Predávajúceho.

8.2    Predávajúci má právo dohodnúť s Kupujúcim osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvnej dokumentácie.

8.3    Predávajúci má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za Tovar a Služby a práce (ďalej len ako „Zmena cenníka“). Predávajúci zverejní Zmenu cenníka minimálne 15 (slovom: pätnásť) dní vopred.

9         Fakturácia a platobné podmienky

9.1    Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť za Tovar a/alebo Služby a práce po jeho / ich prevzatí na základe faktúry predloženej Predávajúcim, ktorá obsahuje rozpis jednotlivých položiek súvisiacich s dodaním Tovaru a/alebo Služieb a prác, započítanie Zálohy za Tovar a/alebo Zálohy za Služby a práce, a to v hotovosti do pokladne Predávajúceho, alebo platobnou kartou akceptovanou Predávajúcim.

9.2    Spôsob úhrady príslušnej zvyšnej časti Konečnej ceny je stanovený schválenou Akceptáciou a je možné ho meniť iba na základe predcházdajúceho súhlasu Predávajúceho. Pokiaľ však nie je dohodnuté inak, Kupujúci je povinný zaplatiť príslušnú zvyšnú časť Konečnej ceny za Tovar a/alebo Služby a práce pri ich prevzatí v hotovosti alebo platobnou kartou akceptovanou Predávajúcim.

9.3    Kupujúci je povinný za Tovar a/alebo Služby a práce zaplatiť dohodnutú Predbežnú a/alebo Konečnú cenu, v mene EURO. V inej mene ako EURO je možné platiť iba na základe predchádzaúceho súhlasu Predávajúceho.

10     Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia

10.1Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktorý mal Tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré vznikli po prechode nebezpečenstva škody na základe porušenia jeho povinností počas trvania Záruky podľa Záručných podmienok.

10.2Kupujúci je povinný Tovar ihneď po jeho dodaní dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady a či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi.

10.3Kupujúcemu zanikajú tiež práva a nároky z vád Tovaru ako aj z vád, na ktoré sa vzťahuje Záruka, ktoré Kupujúci zistil po uplynutí lehoty na ich uplatnenie podľa Záručných podmienok, týchto VOP alebo podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

10.4Pri všetkých Tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, ak právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy Tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu spotrebiteľovi za vady Tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

11     Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

Úrok z omeškania

11.1Ak v lehote splatnosti nedôjde zo strany Kupujúceho k úhrade peňažného záväzku alebo jeho časti za plnenia poskytnuté Predávajúcim na základe Zmluvy (ďalej len ako „Peňažný záväzok“), má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, ak by výška úroku z omeškania stanovená podľa platnej právnej úpravy bola vyššia, ako je dohodnutá podľa tohto článku VOP, má Dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa takejto platnej právnej úpravy.

11.2Úrok z omeškania zo sumy nezaplateného Peňažného záväzku je splatný uplynutím dňa, ktorý je ako deň splatnosti peňažného záväzku uvedený vo faktúre, ktorou Predávajúci vyúčtoval Kupujúcemu Peňažný záväzok.

12     Zodpovednosť za škodu a náhrada škody

12.1Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky nevyhnutných nákladov na opravu poškodeného alebo vadného Tovaru alebo uvedenie poškodeného Tovaru do pôvodného stavu alebo vo výške rozdielu cien pri obstaraní nového Tovaru rovnakého druhu, množstva a akosti, pokiaľ nie je možné v rámci Reklamácie vady Tovaru odstrániť alebo Tovar nahradiť rovnakým Tovarom.

12.2Ak nie je uvedené v Zmluvnej dokumentácii inak, Predávajúci zodpovedá za škodu len do výšky Kupujúcim preukázanej skutočnej finančnej škody.

12.3Právo na náhradu škody si Kupujúci uplatňuje výlučne písomným listom doručeným Predávajúcemu obsahujúcim dôvod a výšku škody spôsobenej Predávajúcim, zrozumiteľné a prehľadné vyčíslenie škody a sumu škody uplatňovanej Kupujúcim voči Predávajúcemu Dodávateľovi, a to do 1 (slovom: jedného) mesiaca po uznaní Reklamácie.

12.4Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s nedodaním Tovaru a/alebo neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím Služieb a prác v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Kupujúceho, ak je poskytnutie takejto súčinnosti potrebné pre riadne dodanie Tovaru a/alebo poskytnutie Služieb a prác.

Ide najmä o:

a.   včasné dodanie všetkých dokladov, podkladov a informácii potrebných pre dodanie Tovaru a poskytnutie Služieb a prác Predávajúcim v termínoch dohodnutých na základe Objednávky,

b.   poskytnutie súčinnosti pri zameraní a obhliadke miesta, kam je Tovar určený a/alebo miesta, s ktorým súvisí vykonanie objednaných Služieb a prác v súlade s bodom 3.5týchto VOP,

c.    oznámenie Reklamácie.

12.5Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky.

Vyššia moc

12.6Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru Vyššej moci, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.7Ak nesplnenie povinnosti zo Zmluvy spôsobila tretia osoba, ktorú Zmluvná strana poverila plnením celého zmluvného záväzku alebo jeho časti, je jej zodpovednosť vylúčená iba v prípade, že Zmluvná strana nie je zodpovedná na základe okolností vylučujúcich zodpovednosť a osoba, ktorú Zmluvná strana poverila splnením povinnosti, by nebola zodpovedná, keby sa ustanovenie predchádzajúceho odseku vzťahovalo na ňu.

12.8Vylúčenie zodpovednosti na základe Vyššej moci je účinné a trvá po dobu, po ktorú trvá prekážka.

12.9Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť z dôvodu Vyššej moci, musí oznámiť druhej Zmluvnej strane túto prekážku a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá Zmluvná strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť, dozvedela alebo mohla dozvedieť o takej prekážke, je táto Zmluvná strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.

12.10        Ustanovenia tohto článku nebránia tomu, aby ktorákoľvek zo Zmluvných strán vykonala iné právo než nárok na náhradu škody.

13     Odstúpenie od zmluvy

13.1Predávajúci môže odstúpiť od Zmluvy alebo jej časti, ak Kupujúci:

a.   nezaplatil cenu za Tovar a/alebo poskytnuté Služby a práce ani do 60 (slovom: šesťdesiatich) dní po dni splatnosti faktúry,

b.   neprevzal Tovar ani po uplynutí 60 (slovom: šesťdesiatich) dní od doručenia výzvy na prevzatie Tovaru.

13.2Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo jej časti, ak mu Predávajúci:

a.   opakovane nedodá Tovar a/alebo nevykoná Služby a práce podľa Zmluvy, a to ani po opakovanej výzve Kupujúceho o dodania Tovaru v náhradnom termíne alebo Tovar opakovane dodá alebo Služby a práce opakovane vykoná s podstatnými vadami,

b.   opakovane neodstráni reklamovanú závadu Tovaru a/alebo Služby a práce v určenom čase alebo lehote.

13.3Kupujúci je oprávnený zrušiť Zmluvu na Tovar bez uvedenia dôvodu, ak s tým Predávajúci súhlasí a ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu odstupné vo výške 40% (slovom: štyridsať percent) Predbežnej ceny za objednaný Tovar, a to najneskôr 10 (slovom: desať) dní pred dohodnutým termínom dodania a montáže Tovarou. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať uvedené odstupné voči zaplatenej Predbežnej cene. Zostávajúcu časť zaplatenej Predbežnej ceny vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) prevedie Predávajúci bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho do  5 (slovom: piatich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho s uvedením čísla bankového účtu. V prípade, ak sa nevykonáva žiadne (za)meranie a obhliadka miesta, kam je Tovar určený, na účely tohto ustanovenia sa Predbežná cena nahrádza Konečnou cenou.

13.4Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy na Služby a práce, ktoré majú byť spoplatnené podľa Cenníka, a ktorých predmetom je vytvorenie interiérového dizajnu alebo vizualizácie bez uvedenia dôvodu, ak zaplatí Predávajúcemu odstupné vo výške 25% (slovom: dvadsaťpäť percent) Prebežnej ceny interiérového dizajnu alebo vizualizácie, a to najneskôr 10 (slovom: desať) dní pred dohodnutým termínom vykonania Služby a práce. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať odstupné voči zaplatenej Predbežnej cene. Zostávajúcu časť zaplatenej Predbežnej ceny vo výške 25% (slovom: dvadsaťpäť percent) prevedie Predávajúci bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho s uvedením čísla bankového účtu. V prípade, ak sa nevykonáva žiadne (za)meranie a obhliadka miesta, kam je Tovar určený, na účely tohto ustanovenia sa Predbežná cena nahrádza Konečnou cenou.

13.5V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti oprávnenou Zmluvnou stranou končí platnosť a účinnosť Zmluvy alebo jej časti, t.j. Zmluva alebo jej časť zaniká ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Zánikom Zmluvy zanikajú a rušia sa aj všetky právne vzťahy založené Zmluvou, resp. vzniknuté na základe Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, sankčných ustanovení, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

13.6V oznámení o odstúpení od Zmluvy je Kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné údaje.

14     Komunikácia, oznamovanie a doručovanie

14.1Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou alebo kuriérom na adresu uvedenú v Zmluve a alebo Objednávke, osobné doručenie Zmluvnej strane alebo elektronické doručenie e-mailom na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo Objednávke. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa zásielka považuje za doručenú nasledujúci deň po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo Objednávke, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne novú adresu na doručovanie písomností.

15     Riešenie sporov a príslušnosť súdov

15.1Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

15.2Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade s Občianskym súdnym poriadkom podľa trvalého bydliska, sídla alebo miesta podnikania odporcu.

16     Záverečné ustanovenia

16.1VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia Predávajúcim. VOP sú zverejnené jednak na internetovej stránke Predávajúceho a zároveň je možné do nich nahliadnuť aj v sídle a prevádzke Predávajúceho. Kupujúcemu sú VOP vždy dostupné pri Objednávke Tovaru a/alebo Služieb a prác. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Zmluvy.

16.2Ochrana osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje Dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov informácie v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov prostredníctvom samostatného dokumentu „Právne informácie – ochrana osobných údajov“ zverejneného jeho internetovej stránke www.divendoor.sk, a ktorý je zároveň dostupný aj v sídle a prevádzke Predávajúceho a vždy pri Objednávke Tovaru a/alebo Služieb a prác .

16.3Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

16.4VOP sú spolu s ostatnou Zmluvnou dokumentáciou súčasťou Zmluvy. Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas so VOP a celou Zmluvnou dokumentáciou.

 

Účinné od: 01.07.2015

 

 

 

 

DIVENDOOR, s.r.o.

Šaštínska 8, 841 04 Bratislava

IČO: 31 382 517

schválila: Ing. Marián Gorda, konateľ