Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov
v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 1.  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshopskrina.sk
  DIVENDOOR, s. r. o.
  Šaštínska 8
  841 04 Bratislava
  IČO: 31382517

  Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára umiestneného na stránke www.eshopskrina.sk.
   
 2. Účel spracovania osobných údajov
  1. Vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty § 71 ods. 2 písm. b).
  2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
  4. Evidencia zákazníkov (kupujúcich) na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.eshopskrina.sk.
  5. Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
    
 3. Zoznam spracúvaných údajov
  1. Fakturačné údaje:
   • Meno a priezvisko kupujúceho
   • Obchodné meno a sídlo kupujúceho
   • IČO a DIČ (príp. IČ DPH, ak je registrovaný ako platca DPH)
  2. Údaje pre doručenie
   • Meno a priezvisko príjemcu resp. obchodné meno
   • Adresa doručenia
   • Telefónne číslo príjemcu
  3. Kontaktné údaje
   • Meno kontaktnej osoby
   • Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom
  4.  Údaje potrebné pri odovzdaní zaplateného tovaru
   • Číslo občianskeho preukazu – ochrana vás aj nás, aby zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba
    
 4. Poskytovanie osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník (kupujúci) objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať objednávku. Z toho dôvodu je zákazník (kupujúci) povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
  2. Pre ochranu kupujúceho je nevyhnutné, aby pri odovzdaní už zaplateného tovaru, resp. pri platbe v hotovosti umožnil prevádzkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísania čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu.
    
 5. Zverejnenie údajov
  1. Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
    
 6. Práva a povinnosti dotknutej osoby
  1. Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje
  2. Kupujúci sa týmto zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.
  3. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude poskytovať údaje vyplývajúce z tejto zmluvy tretím osobám

Zákazník (kupujúci) si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z. z. elektronickou poštou na adrese ziadost@eshopskrina.sk, písomne vo veľkosklade spoločnosti alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.