Reklamácie

 1. Predávajúci (t.j. firma DIVENDOOR s.r.o., resp. zmluvný obchodný partner, ktorý je uvedený v internetovom obchode pre príslušný región Slovenska) je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, vyhotovení a kvalite za podmienok aké určujú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DIVENDOOR s r. o.

  Poznámka:
  Pre viac informácií klikni na tlačidlo:
  Obchodné podmienky
   
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, tieto je povinný kupujúci uviesť v dodacom liste. Vady zistené neskôr, za ktoré zodpovedá predávajúci je kupujúci povinný reklamovať písomne, resp. elektronickou poštou na adrese predávajúceho.

  Poznámka:
  Pre viac informácií o predávajúcich, t.j. o našich obchodných partneroch klikni na tlačidlo:
  Kontakt
   
 3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamácie v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. v súlade so zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

  Poznámka:
  Pre viac informácií klikni na tlačidlo:
  Reklamačný poriadok
   
 4. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie emailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom emailu, resp. poštou doručený reklamačný protokol.
   
 5. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný doklad sa považuje faktúra a dodací list.